KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Tanımlar

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde geçen;

Hizmet: Üye’ye Site üzerinden verilen hizmetleri ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

GDPR (General Data Protection Regulation): 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (AB) 2016/679 Sayılı, Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı konusunda gerçek kişilerin korunması ve 95/46 / EC sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılması hakkında Genel Veri Koruma Regülasyonu’nu,

SİTE: https://etkiniz.eu/ URL adresine sahip internet sitesini ve ETKİNİZ yönetimini,

Üye: SİTE’ye üye olan internet kullanıcısı tüm sivil toplum örgütlenmelerini (dernek, vakıf, Kâr amacı gütmeyen kooperatif, Sivil toplum ağları ve platformu, Sivil inisiyatif, topluluk, ağ, Kent konseyi, Sendika, Kâr amacı gütmeyen şirket, Baro, Meslek örgütü, Üniversitelerin sivil toplum birimleri veya hak alanlarında çalışan merkezleri),

Veri Sahibi: SİTE’ye Üye olan sivil toplum örgütlenmesi adına siteye giriş yapan temsilcilerini, sivil toplum örgütlenmesi üye ve çalışanları ile site kullanıcılarını,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu/Konsorsiyum: WEglobal S.r.l liderliğindeki, WEglobal S.r.l, B&S Europe, COSPE Onlus ve Yurttaşlık Derneğİ’nden oluşan Konsorsiyum’u,

ETKİNİZ: Konsorsiyum tarafından yönetilen ETKİNİZ AB Programı’nı,

Metin: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni

ifade eder.

 1. Veri Sorumlusu

KVKK ve GDPR uyarınca Üye ve/veya Veri Sahibi olarak SİTE ile paylaştığınız kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  • Kişisel verileriniz, SİTE tarafından iki farklı şekilde edinilmektedir;
 • Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve SİTE’nin kullanımı öncesinde veya sırasında, üyelik başvuru formu, SİTE İletişim Formları, SİTE E-Bülten Kayıt Formları, Başvuru Formları, İş Başvuru Formları, Etkiniz AB Programı Uzman Havuzu gibi, ancak bu sayılanlarla sınırlı olmayan kanallarla SİTE’ye Veri Sahibi’nin kendi inisiyatifi doğrultusunda verdiği kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Veri Sahibi tarafından SİTE’ye verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.
 • SİTE’yi Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: SİTE’nin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Veri Sahibi’nin kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.
  • Bu şekilde elde edilmiş veriler, SİTE tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi için KVKK ve GDPR tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Metin’de belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • ETKİNİZ’in Amacı

ETKİNİZ AB Programı’nın temel amacı, sivil toplum örgütlerinin insan haklarının geliştirilmesinde ve korunmasında çeşitli düzeylerde genişletilmiş sivil toplum izlemesi ve savunuculuğu konusundaki rolünü güçlendirmektir. Program kapsamında sağlanacak destekler ve bu desteklerden faydalanan sivil toplum örgütlenmelerinin çalışmalarıyla;

 • İnsan hakları izleme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde güçlenmesi,
 • İnsan hakları izleme raporlarının nitelik ve nicelik bakımından iyileşmesi,
 • İnsan hakları izleme için gerekli uzmanlığın, yöntem bilgisinin ve becerilerin gelişmesi,
 • Avrupa ve uluslararası insan hakları çerçevesine ve mekanizmalarına erişiminin ve etkisinin artması,
 • İnsan haklarını izleme ortamının iyileşmesi için diyalog olanaklarının sağlanması,
 • Toplum düzeyinde insan haklarının korunması ve desteklenmesinde sivil toplum örgütlenmelerinin izleme değeri ve rolü konusunda bilginin yaygınlaştırılması,
 • Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlenmeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlenmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 • İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı
  • İşlenen Kişisel Verileriniz:

SİTE’ye üye olunması esnasında ve/veya Hizmet’in ifası kapsamında tarafınızdan sağlanan, örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi), sosyal medya hesap bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel Veri Sendika, Dernek, Vakıf vb. kayıtlı olduğu Sivil Toplum Örgütü bilgisi, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, dernek/vakıf üyelikleri
Eğitim Verisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları
Performans ve Kariyer Gelişim Verisi Eğitim ve beceriler, mesleki faaliyetler, kıdem, tecrübe, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı, nerelerde, hangi alanlarda çalıştığı bilgisi, imzalı katılım formu
Diğer Ehliyet sureti, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda Veri Sahibi’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, SİTE üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, internet erişim logları, giriş çıkış logları, cookie(çerez) kullanım bilgisi
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
  1.  
  1.  
   1. KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz SİTE tarafından, ETKİNİZ’in amacının gerçekleştirilebilmesi, size daha iyi hizmet ve destek verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde;
 5. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 6. Doğru ve gerektiğinde güncel
 7. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 8. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 9. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde,

SİTE’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde yukarıda sayılan kişisel verilerinizi SİTE’ye üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 • SİTE Faaliyetleri
 • İnsan Hakları İzleme Destekleri: Uluslararası insan hakları standartlarına dayalı yeni ve mevcut insan hakları izleme girişimlerine destek vermek üzere tasarlanmıştır. Bu destekle, Üye’lerin kendi insan hakları izleme çalışmalarını tasarlamaları ve uygulamaları mümkün olacaktır.
 • Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmalarına Erişim Desteği: Raporlama veya savunuculuk amacıyla uluslararası insan hakları mekanizmalarını doğrudan hedefleyen Üye’lere destek sağlanmaktadır. İnsan haklarının izlenmesiyle ilgili olarak Türkiye, AB üye ve aday ülkeleri ve Avrupa Komşuluk Aracı (ENPI) ülkeleri arasında uluslararası çalışma ziyareti gerçekleştirme, iyi örnekleri yerinde inceleme ve etkinliklere katılım faaliyetlerini SİTE’de ayrıntılı şekilde belirtilen kalemlerle desteklemek üzere tasarlanmıştır.  Bu destek kategorisi, farklı uluslararası insan hakları mekanizmalarına yönelik rapor hazırlamak isteyen Üye’lere hızlı bir olanak sağlamaktadır. Bu destek kategorisiyle, rapor hazırlamak için gerekli toplantı, seyahat, çeviri ve diğer lojistik ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. Ayrıca, Üye’ler bu desteği toplantılara veya raporların tartışıldığı oturumlara katılmak, birebir görüşmeler gerçekleştirmek gibi yollarla uluslararası insan hakları mekanizmalarına daha kolay erişebilmek için de kullanabilmektedir.
 • Eğitim Programı Düzenlenmesi: ETKİNİZ tarafından insan haklarının izlenmesi için Üye’lerin ihtiyaç duyacağı farklı eğitim programları düzenlenmekte ve bu eğitimlere ilişkin duyurular sosyal medya hesaplarından ve SİTE’nin duyurular sayfasından takip edilebilmektedir
 • Haberler: Türkiye ve Dünya çapında insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin; kurum, kuruluş, vakıf, birlik ve organizasyonlar tarafından yayımlanan, veri, duyuru, rapor, inceleme vb bilgileri çok geniş bir veri tabanından filtreleyerek Üye’lere sunulmaktadır.
 • Etkiniz Uzman Havuzu: Üye’lerin ihtiyaçlarına uygun olarak farklı seviyelerde insan haklarını izlemeye yönelik bilgi birikimi, uzmanlık ve tecrübeye sahip uzman desteği sunulmaktadır. Buna ek olarak, Üye’lere farklı konu başlıkları altında sunulan eğitim programları ve içeriklerini kapsayan öğrenim olanaklarının oluşturulması ve uygulanması için de Etkiniz Uzman Havuzundan faydalanılmaktadır.
 • Etkiniz AB Programı Destek Masası: Etkiniz AB Programı Destek Masası hafta içi her gün 13:30-16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Telefon ve e-mail aracılığıyla hizmet veren birim, programla ilgili sorulara cevaplamaktadır.
 • Kişisel Verilerin Aktarımı ve/veya Paylaşımı
  • Veri Sahibi sıfatıyla Genel Kullanım Kuralları ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, haber, duyuru, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, Üye deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Üyelerin güvenliğinin sağlanması, dolandırıcılığın tespit edilmesi, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Üye kimliklerinin doğrulanması ve işbu Metin’de yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.
 • Ayrıca, Üye ve/veya Veri Sahibi’nin Ad ve İletişim Bilgileri, Üye’ye sağlanan destek kapsamında paylaşılmış olan ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
  • SİTE, kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve SİTE’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.
  • Madde 8’de ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Metin’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.
  • SİTE, kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.
 • Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 • Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, SİTE’yi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. SİTE, Üye’lerine daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. SİTE çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. SİTE çerezleri ayrıca; arama motorlarını ve/veya SİTE’yi ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. SİTE, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org/ ve “http://www.youronlinechoices.eu” linkini adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezleri hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, SİTE’yi kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Kişisel verilerin korunması SİTE için önemli bir konudur. SİTE, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. SİTE kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, SİTE’ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. SİTE, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SİTE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, SİTE bu durumu derhâl sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Metin’de aşağıda düzenlenen yöntemlerle SİTE’ye veya ETKİNİZ Destek Masası’na iletmeniz durumunda SİTE talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, SİTE tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için ETKİNİZ Destek Masası’na yazılı başvuruda bulunabilirsiniz.

KVKK Madde 13/1 gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle SİTE’ye iletebilirsiniz. Bu çerçevede SİTE’ye KVKK Madde 11 kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi EK-1’de yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak;[SSD2]  formun imzalı bir nüshasını “Mahatma Gandi Caddesi, No:102/2 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ Ankara” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK ’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@etkiniz.eu veya info@etkiniz.eu adreslerine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 1. Değişiklikler

SİTE, işbu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ’nin “ https://etkiniz.eu/” sitesine konulmasıyla birlikte derhâl geçerlilik kazanır. İşbu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Metin’in uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

EK-1     BAŞVURU FORMU

Bu form Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu’na başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Kişisel Verilerinizin işlenme sürecine ve bu formla yapacağınız başvurunuzdan sonraki sürece ilişkin ayrıntılı bilgi için SİTE’de yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası”nı (“Politika”) inceleyiniz.

A.    Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Bu form ile talep edilen bilgiler, kimliğinizin doğru bir şekilde tespiti, talebiniz ile ilgili detaylı araştırma yapılabilmesi ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletilmesi için gereklidir (“Amaç”) ve bu Amaçla işlenebilir. Bu nedenle lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak iletiniz. Talep edilen kişisel verileriniz, Amacı gerçekleştirmek dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

Adınız-Soyadınız:  
TC Kimlik Numaranız:  
Telefon Numaranız:  
E-posta Adresiniz:  
Adresiniz:  

B.    Başvuru Sahibinin SİTE ile İlişkisi

 1. Lütfen SİTE ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Örneğin: Üye; Temsilci; Çalışan; Pay Sahibi; Şirket Yetkilisi vs.

……………………………………………………………………………………………………………………

 • SİTE içerisinde hangi birim ile iletişiminiz olmuştur?

……………………………………………………………………………………………………………………

C.    Başvuru Sahibinin Talebi

Lütfen talebinizi aşağıda detaylı olarak açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

D.    Başvuruya Verilecek Yanıtın Bildirilme Yöntemi

Başvurunuza verilecek yanıt, yukarıda belirtilen e-posta adresinize mail yoluyla, adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla veya noter aracılığıyla gönderilebilir.

E.     Ekler

 • Varsa talebinizi destekleyici belgelerin forma eklenmesi gerekmektedir.
 • Bireysel olarak başvurmanız halinde, kimliğinizi tevsik edici belgelerin (nüfus cüzdan, ehliyet, pasaport vb.) bir suretini/fotokopisini formun ekine ekleyiniz.
 • Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde SİTE’ye iletilmesi zorunludur.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, SİTE’ye yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Başvuranın (Kişisel Veri Sahibi/Vekili)

Adı-Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza:


 [SSD1]Bu önlemlerin alınması, ayrıca toplanan verilerin Veri Sorumluları Sicili’ne de bildirilmesi gerekmektedir. Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için son tarih;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan veri sorumluları için 30.09.2019

Yıllık çalışan sayısı 50’den ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den düşük olan ancak ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için 31.03.2020’dir.

 [SSD2]Siteye talep formu eklenmelidir.