2023 Arşivi- Uluslararası insan hakları mekanizmalarından çağrılar

 • Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi hakkında belirlenmiş toplantı dönemleri (en geç 1.5 ay önce rapor göndermek gerekiyor):
  a. CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI GROUP ve ZENGİN HASAN AND EYLEM GROUP Alevilerin inanç, vicdan, din özgürlüğü dava kararlarının uygulanması – Mart 2023
  b. ÖNER AND TÜRK GROUP, NEDİM ŞENER GROUP, ALTUĞ TANER AKÇAM GROUP, ARTUN AND GÜVENER GROUP, IŞIKIRIK GROUP Nefret veya şiddeti teşvik etmeyen görüşlerin ifade edilmesi nedeniyle cezai kovuşturmaya uğrayanların ifade özgürlüğü ve bunun bir bütün olarak toplum üzerindeki caydırıcı etkisi ile ilgili kararların uygulanması – Mart 2023
  c.OYA ATAMAN GROUP örgütlenme ve protesto özgürlüğü, kolluk güçlerinin orantısız güç kullanımı ile ilgili kararın uygulanması – Mart 2023

Bu kararların uygulanmasıyla ilgili rapor sunmak isteyen STÖ’ler aşağıdaki linklerden bilgi alabilirler: Avrupa Uygulama Ağı AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi- STÖ’ler için Kılavuz (Türkçe): https://insanhaklariizleme.org/vt/mfhandler.php?file=Handbook-EIN-TR-FINAL.pdf&table=yayin&field=dosya&pageType=view&key1=658
Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Dairesi (İngilizce/Fransızca): https://www.coe.int/en/web/execution/nhri-ngo
AİHM HUDOC EXEC veritabanı (Türkiye dosyaları): https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22],%22EXECState%22:[%22TUR%22]}

 • BM İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü’nün Ekim 2023’te BM Genel Kurulu’na sunacağı “Yatırımcı-Devlet Anlaşmazlık Çözümü (ISDS) mekanizmaları ve temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkı” konulu rapor için “Yabancı yatırımcıların çıkarları, insanların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olma hakkının önüne geçmeli mi?” sorusuna katkı çağrısı. Katkı göndermek için son tarih: 15 Haziran 2023. Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-should-interests-foreign-investors-trump-human-right-clean-healthy
 • Çağdaş ırkçılık biçimleri Özel Raportörü’nün BM Genel Kurulu’nun 78. oturumuna sunacağı çevrimiçi nefret söylemi raporunu geliştirmek üzere çevrimiçi nefret söylemine ilişkin katkı çağrısı. Katkı göndermek için son tarih: 23 Haziran 2023. Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-online-hate-speech
 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2023 sonuçları için “çocuklar, aileler ve göçmenler” konulu 4. tematik grupla ilgili olarak Avrupa Sosyal Şartı’na Taraf Devletlere sorular yöneltti. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri (STÖ) bu döngüye ilişkin ulusal raporlar hakkındaki yorumlarını 30 Haziran 2023 tarihine kadar sunmaya davet ediliyor. Bu davete yanıt vermek isteyen sendika ve STÖ’ler Etkiniz’den destek isteyebilirler.

Bu konuda daha fazla bilgi için : https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports

30 Mart 2023 tarihli Türkiye ülke raporu: https://rm.coe.int/rap-rcha-tur-15-2023/1680aac4f4 

Konuyla ilgili « Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir? » adlı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kılavuzunun Türkçesine buradan ulaşılabilir: https://derinyoksullukagi.org/wp-content/uploads/2022/12/AvrupaSosyalSartiSTK_compressed-1.pdf

 • Avrupa Konseyi Kılavuz v. Türkiye dava grubunda Türkiye makamları Eylem Raporu sundu ve davanın kapatılmasını talep etmekte. (02/05/2023) Dava, cezaevi yetkililerinin, cezaevindeyken intihar eden başvuranın oğlunun yaşam hakkını koruma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bir ihlalle ilgilidir (Madde 2 – yaşam hakkı). Dava standart prosedür kapsamında olduğundan, davanın zamanından önce kapanma riski bulunuyor. Davanın kapatılmaması amacıyla Haziran 2023 sonuna kadar rapora yanıt verilmesi önem taşıyor: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ab1cc3
 • Akkad v. Türkiye davasında Türkiye makamları Eylem Raporu sundu ve davanın kapatılmasını talep etmekte. (24/04/2023) Dava, başvuranın “gönüllü geri dönüş” “kisvesi” altında Suriye’ye zorla ve hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı edilmesi ve sınır dışı edilmeden önce Türkiye’de 20 saat süren transferi sırasında kelepçelenmesi nedeniyle insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalmama hakkının ihlal edilmesiyle ilgili (Madde 3). Dava ayrıca, gözaltında tutulan kişilere yönelik güvencelerin sağlanmaması ve Başvurucunun Suriye’ye gönderilmesine itiraz etme imkânının bulunmaması nedeniyle 5. ve 13. maddelerin ihlal edildiğine ilişkin. Dava standart prosedür kapsamında olduğundan, davanın zamanından önce kapanma riski var. Davanın kapatılmaması amacıyla Haziran 2023 sonuna kadar rapora yanıt verilmesi önem taşıyor: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ab0775
 • BM İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü’nün Ekim 2023’te BM Genel Kurulu’na sunacağı “Yatırımcı-Devlet Anlaşmazlık Çözümü (ISDS) mekanizmaları ve temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkı” konulu rapor için “Yabancı yatırımcıların çıkarları, insanların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olma hakkının önüne geçmeli mi?” sorusuna katkı çağrısı. Katkı göndermek için son tarih: 15 Haziran 2023. Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-should-interests-foreign-investors-trump-human-right-clean-healthy
 • Çağdaş ırkçılık biçimleri Özel Raportörü’nün BM Genel Kurulu’nun 78. oturumuna sunacağı çevrimiçi nefret söylemi raporunu geliştirmek üzere çevrimiçi nefret söylemine ilişkin katkı çağrısı. Katkı göndermek için son tarih: 23 Haziran 2023. Daha fazla bilgi: https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-input-online-hate-speech
 • Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, 2023 sonuçları için “çocuklar, aileler ve göçmenler” konulu 4. tematik grupla ilgili olarak Avrupa Sosyal Şartı’na Taraf Devletlere sorular yöneltti. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri (STÖ) bu döngüye ilişkin ulusal raporlar hakkındaki yorumlarını 30 Haziran 2023 tarihine kadar sunmaya davet ediliyor. Bu davete yanıt vermek isteyen sendika ve STÖ’ler Etkiniz’den destek isteyebilirler.

Bu konuda daha fazla bilgi için : https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/national-reports

30 Mart 2023 tarihli Türkiye ülke raporu: https://rm.coe.int/rap-rcha-tur-15-2023/1680aac4f4 

Konuyla ilgili « Avrupa Sosyal Şartı Prosedürlerine Göre STK’lar, Avrupa Sosyal Haklar Komitesiyle Nasıl İletişim Kurabilir? » adlı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin kılavuzunun Türkçesine buradan ulaşılabilir: https://derinyoksullukagi.org/wp-content/uploads/2022/12/AvrupaSosyalSartiSTK_compressed-1.pdf

 • Avrupa Konseyi Kılavuz v. Türkiye dava grubunda Türkiye makamları Eylem Raporu sundu ve davanın kapatılmasını talep etmekte. (02/05/2023) Dava, cezaevi yetkililerinin, cezaevindeyken intihar eden başvuranın oğlunun yaşam hakkını koruma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle bir ihlalle ilgilidir (Madde 2 – yaşam hakkı). Dava standart prosedür kapsamında olduğundan, davanın zamanından önce kapanma riski bulunuyor. Davanın kapatılmaması amacıyla Haziran 2023 sonuna kadar rapora yanıt verilmesi önem taşıyor: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ab1cc3
 • Akkad v. Türkiye davasında Türkiye makamları Eylem Raporu sundu ve davanın kapatılmasını talep etmekte. (24/04/2023) Dava, başvuranın “gönüllü geri dönüş” “kisvesi” altında Suriye’ye zorla ve hukuka aykırı bir şekilde sınır dışı edilmesi ve sınır dışı edilmeden önce Türkiye’de 20 saat süren transferi sırasında kelepçelenmesi nedeniyle insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye maruz kalmama hakkının ihlal edilmesiyle ilgili (Madde 3). Dava ayrıca, gözaltında tutulan kişilere yönelik güvencelerin sağlanmaması ve Başvurucunun Suriye’ye gönderilmesine itiraz etme imkânının bulunmaması nedeniyle 5. ve 13. maddelerin ihlal edildiğine ilişkin. Dava standart prosedür kapsamında olduğundan, davanın zamanından önce kapanma riski var. Davanın kapatılmaması amacıyla Haziran 2023 sonuna kadar rapora yanıt verilmesi önem taşıyor: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ab0775
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yargı Kararlarının İcrası Dairesi aşağıdaki iki davada da , devlet yetkililerine göre, kararın uygulanması için gerekli tüm önlemler alınmıştır, bu nedenle davanın incelenmesinin kapatılması talep edilmektedir. Bu davalar standart prosedür kapsamında denetlendiğinden, erken kapatılma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Bu davalar için Agustos 2023 sonuna kadar Kural 9.2 sunumu yapılabilmektedir.

DH-DD(2023)894 / 1475. toplantı (Eylül 2023) (DH) – Eylem raporu (26/07/2023) – AMER v. Türkiye (Başvuru No. 25720/02) davasına ilişkin Türkiye’den yapılan bildirim [Anglais uniquement] (Kamu)AMER / Türkiye davası, ceza yargılamasının aşırı uzun sürmesi ve başvuranın polis sorgusu sırasında tercüman yardımı alma hakkının ihlal edilmesiyle ilgilidir. Yetkililer, bu sonuncusu ile ilgili olarak, bunun genel tedbirler gerektirmeyen münferit bir olay olduğunu düşünmektedir.Yetkililer, Temmuz 2009’dan beri derdest olan bu standart davanın kapatılmasını talep etmektedir. Hükûmet raporu : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ac1417 Dava bilgisi: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-37140

DH-DD(2023)893 / 1475. toplantı (Eylül 2023) (DH) – Eylem raporu (26/07/2023) – ELAWA v. Türkiye (Başvuru No. 36772/02) davasına ilişkin Türkiye’den gelen bildirim [Anglais uniquement] (Genel) Dava, 30 Mayıs 2001 – 2 Mart 2006 tarihleri arasında, iki yargı düzeyinde dört yıl dokuz ay süren ceza yargılamasının aşırı uzunluğuna (6.1 maddesinin ihlali) ve 2001 yılında polis sorgusu sırasında avukata erişimin sağlanmamasına (6.1 ile bağlantılı olarak 6.3 maddesinin ihlali) ilişkindir. Bu standart dava Haziran 2011’den beri derdesttir ve yetkililer davanın kapatılmasını talep etmektedir. Hükûmet raporu: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ac1415 Dava bilgisi: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-37274

 • Avrupa Konseyi – Bakanlar Komitesi – Kural 9.2 Sunumları

Sivil toplum örgütleri tarafından bu konularda Kural 9.2 sunumu/bildirimi hazırlanıp gönderilmesi izlenen davaların izlenmesi kararının doğru ve sağlıklı verilebilmesi için önemlidir.
Son bilgi gönderme tarihleri: 15 Aralık 2023

 • 30/10/2023 tarihinde DH-DD(2023)1302 / 1483. sayılı toplantıda görüşülmek üzere (Aralık 2023) (DH) – KRANTA/Türkiye (Başvuru No. 31277/03) davasına ilişkin (Genel) Türkiye Hükümeti tarafından hazırlanan Eylem raporu (26/10/2023) paylaşılmıştır. Dava, KILIC/Türkiye davasında, başvuranlara tazminat ve diğer maddi ödüllerin verilmesine hükmeden yargı kararlarının idari makamlar tarafından uygulanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ve/veya belirli durumlarda mal ve mülklerinden barışçıl şekilde yararlanma hakkının ihlal edildiğine (Protokol No. 1’in 6§1 maddesinin ve/veya 1. maddesinin ihlali) ilişkin mükerrer bir davadır.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ad1bc1

https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22execidentifier%22:[%22004-37276%22

 • 30/10/2023 tarihinde DH-DD(2023)1301 / 1483. sayılı toplantıda görüşülmek üzere (Aralık 2023) (DH) Uçkan/Türkiye (Başvuru No. 67657/17) davasına ilişkin Türkiye Hükümeti tarafından hazırlanan Eylem Planı (26/10/2023) paylaşılmıştır. Davaya ilişkin söz konusu yargılamanın 2004 yılında beraat etmesiyle sonuçlanmasına rağmen, başvuranın aleyhindeki ceza yargılaması sırasında toplanan parmak izleri de dahil olmak üzere kimlik bilgilerinin saklanması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkindir (Madde 8).

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ad1bbe

 • 30/10/2023 tarihinde DH-DD(2023)1297 / 1483. sayılı toplantıda görüşülmek üzere (Aralık 2023) (DH) ASAN/Türkiye (Başvuru No. 28582/02) davasına ilişkin Türkiye Hükümeti tarafından hazırlanan Eylem raporu (26/10/2023) paylaşılmıştır. Bu grup davalar, muhakeme ve değerlendirme eksikliği nedeniyle ifade özgürlüğü hakkının ihlal edilmesiyle ilgilidir.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ad1bae

 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kural 9.2 ile ilgili olanaklar :
  Her iki dava da standart prosedür kapsamında. Yetkililer bu davaların kapatılmasını istemekte. STÖ’lerin 9.2 başvurusu olmadığı takdirde dava/izleme çok hızlı bir şekilde kapanabilir.

  DH-DD(2023)1254 / 1483. toplantı (Aralık 2023) (DH) – Eylem raporu (17/10/2023) – CELEBI VE DİĞERLERİ/Türkiye (Başvuru No. 582/05) davasına ilişkin Türkiye’den yapılan bildirim (Sadece İngilizce) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680acf881 Çelebi ve diğerleri / Türkiye davası, tazminat davası açmak için yasal sürenin başlangıç noktasına ilişkin olarak Yargıtay’ın farklı dairelerindeki farklı içtihatlar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin (Madde 6).

  DH-DD(2023)1253 / 1483. toplantı (Aralık 2023) (DH) – Eylem raporu (17/10/2023) – GUNGOR/Türkiye (Başvuru No. 28290/95) davasına ilişkin Türkiye’den yapılan bildirim (Sadece İngilizce) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680acf87 Güngör / Türkiye davası, tanıkların dokunulmazlıklarıyla bağlantılı engellemeler nedeniyle başvuranın oğlunun öldürülmesine ilişkin etkili bir soruşturma yapılmaması nedeniyle yaşam hakkı ve etkili başvuru hakkının usul yönünden ihlaline ilişkin (2. ve 13. maddelerin ihlali).
öncekine git
sonrakine git