Uluslararası İnsan Hakları Standartları ve Mekanizmalarına İlişkin Liste

Birleşmiş Milletler

 1. İnsan Hakları Konseyi Şikayet Prosedürü
 1. Evrensel Periyodik İzleme 
 1. Sözleşme Temelli Yapılar
  • Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
  • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
   • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol
  • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (şikayet prosedürü)
   • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol (şikayet prosedürü)
   • Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol
  • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
   • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol (başvuru prosedürü)
  • İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (başvuru prosedürü)
   • İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine ilişkin İhtiyari Protokol
  • İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (başvuru prosedürü)
  • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
   • Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol
   • Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol
   • Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokol
  • Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
  • Herkesin Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
  • Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Sözleşme
   • Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme ile ilgili İhtiyari Protokol (başvuru prosedürü)
 1. Özel Prosedürler
  • Afrika kökenli insanlara dair uzmanlar Çalışma Grubu
  • Keyfi Gözaltılar Çalışma Grubu
  • İnsan Hakları ve Ulusötesi Şirketlerle diğer özel şirketlere dair Çalışma Grubu
  • Zorla Kaybedilmeler Çalışma Grubu
  • Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve İnsan Haklarını İhlal Etmek İçin Paralı Askerlerin Kullanımına Dair Çalışma Grubu
  • Yasalar ve Uygulamada Kadınlara Karşı Ayrımcılık Çalışma Grubu
  • Kültürel Haklar Özel Raportörü
  • Engelli Kişilerin Hakları Özel Raportörü
  • Eğitim Hakkı Özel Raportörü
  • Güvenli, Temiz ve Sürdürülebilir Çevrede Yaşamayla İlgili İnsan Hakları Sorumlulukları Özel Raportörü
  • Yargısız, yasa dışı İnfaz Yasağı Özel Raportörü
  • Gıda Hakkı Özel Raportörü
  • İfade Özgürlüğü Özel Raportörü
  • Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Hakkı Özel Raportörü
  • Yeterli Yaşam Standardının Bileşeni Olarak Yeterli Barınma Özel Raportörü
  • Herkesin Mümkün Olan En Yüksek Fiziksel ve Ruhsal Standartlardan Yararlanma Hakkı Özel Raportörü
  • İnsan Hakları Savunucularının Durumu Özel Raportörü
  • Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü
  • Yerli Halkların Hakları Özel Raportörü
  • Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişilerin İnsan Hakları Özel Raportörü
  • Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü
  • Azıklıklarla İlgili Konular Özel Raportörü
  • Yaşlı Kişilerin Tüm İnsan Haklarına Erişimi Özel Raportörü
  • Aşırı Yoksulluk ve İnsan Hakları Özel Raportörü
  • Mahremiyet Hakkı Özel Raportörü
  • Irkçılık, ırk ayrıcılığı, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğün Çağdaş Biçimleri Özel Raportörü
  • Din ve Vicdan Özgürlüğü Özel Raportörü
  • Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisine Dair Özel Raportörü
  • Köleliliğin Çağdaş Biçimleri Özel Raportörü
  • Terörizmle Mücadele Sırasında Temel Özgürlükler ve İnsan Haklarının Korunması ve Yaygınlaştırılması Özel Raportörü
  • İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele Özel Raportörü
  • İnsan Ticareti, özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere, Özel Raportörü
  • Hakikat, Adalet, Tazmin ve Önlemenin Sağlanması Özel Raportörü
  • Tek Taraflı Yaptırım Önlemlerinin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkileri Özel Raportörü
  • Kadına Karşı Şiddet, kökenleri ve sonuçları Özel Raportörü
  • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Şiddet ve Ayrımcılıktan Korunmaya dair Bağımsız Uzman
  • Tehlikeli Atıkların Yokedilmesi ve Çevreye Uygun Şekilde Yönetilmesinin İnsan Hakları Etkileri Özel Raportörü
  • Güvenli İçme Suyu ve Kanalizasyon Hakkı Özel Raportörü
  • Kalkınma Hakkı Özel Raportörü

Avrupa Konseyi

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 2. Avrupa Sosyal Şartı
 3. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi
 4. Gazeteciliğin ve Gazetecilerin Güvenliğinin Korunması Platformu
 5. İnsan Hakları Komiseri
 6. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO)
 7. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Sözleşme ve Lanzerato Komitesi
 8. İnsan Ticaretine Karşı Eylemle ilgili Uzmanlar Grubu (GRETA)
 9. Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye ilişkin Danışma Komitesi
 10. Venedik Komisyonu– Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu
 11. Budapeşte Komitesi– Sibersuçlar Sözleşmesi Komitesi
 12. Parliamenter Asamblesi– PACE
 13. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
 14. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI)
 15. Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)
 16. Avrupa İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaların Önlenmesi Komitesi (CPT)
 17. Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ)
öncekine git
sonrakine git